Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMieNKY (ďalej lEN VOP) OBCHODU SPYshop.cz

I. ZÁKLADNé USTANOVENie

Tieto VOP upravujú vzťahy mezdi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, keď na jednej strane je obchod Spyshops.cz prevádzkovaný spoločnosťou SHX Trading s. r. o, IČ: 242 37 477 , so sídlom Svatoslavova 17, 140 00 Praha 4, zapísaná v obchodnom registri (ďalej len „predávajúci“) a na strane druhej je kupujúci a/alebo objednávateľ, ktorý môže býť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúcí“). 
 

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.


Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s predávajúcim nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.
 

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Sb., občiansky zákonník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, oba v platnom a účinnom znení, tak ako aj s predpismi súvisiacimi.
 

PRÁVNe VZťAHY PReDÁVAJúCeHO S KUPUJúCiM, KToRÝ JE PODNIKATEľ, VÝSLOVNe NEUPRAVENÉ TýMITO VOP ANI zmlUVOU MEdZI PReDÁVAJúCiM A KUPUJúciM Sa riaDi PrÍSLUŠNÝMI USTANOVENiaMI ZÁK. Č. 513/1991 SB., OBCHODNý ZÁKOnNÍK V ZNeNÍ neskorších PrEDPISov, tak ako aj s PrEDPISmi SúVISiaciMI. V PrÍPADe akýchkoľvek ROZDielov MEdZI VOP A INDIVIDUÁLNou zmluVOU, MÁ PrEDNOSť TEXT zmlUVY.
 

Kúpna zmlUVA 

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom k uzatvoreniu kúplnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky. Kúpna zmluva vzniká prevzatím a zaplatením objednávky kupujúcim. Prijatie objednávky predávajúci neodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv.


Ak je kupujúcim podnikateľ, návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom.

 

II. BEZPEČNOSť A OCHRANA INFORMácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe apod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platebným stykom týkajúcim sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel újmu na svojich právach, najmä na práve na zachovaní ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektov údajov. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovolne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Českej Republiky, najmä so zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas k zhromažďovaniu a spracovaniu týchto osobných údajov pre účely splnenia predmetov uzatváranej kúpnej zmluvy a využitie pre marketingové účely predávajúceho (najmä pre zasielanieobchodných oznámení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu Spyshops.cz, Svatoslavova 17, 140 00 Praha 4. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická, najmä prostredníctvom kontaktného formulára na webových stránkách Spyshops.cz. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu (prostredníctvom citovaného kontaktného formuláru vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie závadného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.
 

 III. PRevádzková DOBA

Objednávky cez internetové obchody predávajúceho:  24 hodin denne, 7 dní v týždni
 

IV. CENY

Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tj. vrátane DPH, popr. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné apod.
 

Akčné ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akčného tovaru alebo po dobu časovo určenú.
 

V. OBJEDNÁVaNie

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v dobe objednánia. Kupujúcí spotrebiteľ má možnosť sa pred uskutočnením objednávky zoznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (PHE apod.). Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred uskutočnením objednávky zoznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.

 

VI. ODSTúPENie OD zmLUVY

ODSTúPENie OD zmlUVY KUPUJúciM, KToRÝ JE SPOTrEBITEľ

Kupujúci spotrebiteľ má právo v súlade § 53 odst. 7 obč. z. odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, pokiaľ bola zmluva uzatvorená pomocou prostiedkov komunikácie na diaľku. Ak sa rozhodne spotrebiteľ využiť toto právo, musí odstúpenie od zmluvy doručiť predávajúcemu najneskôr do 14. dňa od prevzatia tovaru. Predávajúci má právo iba na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru.
 

Odstúpenie a tovar zasieľajte na adresu:
Spyshops.cz
Svatoslavova 17

140 00 Praha 4
 

Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplne, s kompletnou dokumentáciou nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akej tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu snížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s § 458 odst. 1 obč. z.).
 

Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené do 30 dní od odstúpenia.


Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 53 odst. 7 obč. z., darovacia zmluva stráca účinnosti a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho. 


Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 30 dní od odstúpenia od zmluvy.  Pri neuvedení čísla účtu je čiastka v rovnakej lehote automaticky pripravená k čerpaniu pomocou ďalšieho nákupu alebo k vyzdvihnutiu v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný. 

ODSTúPENie OD zMLUVY KUPUJúciM, KToRÝ JE PODNIKATEľ

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, uplatní sa ustanovenie § 436 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov. Predávajúci uvádza, že kupujúcemu môže byť ponúknutá dohoda o ukončení kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruke a aktuálnej cene vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady. 
 

Pri vystavení dobropisu  môže byť po kupujúcom vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (osobných údajov v zmysle § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov).
 

VII. PLAToBNé PODMieNKY

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky: Platba v hovotosti; platba vopred na účet; platba na dobierku

Tovar ZoSTÁVa DO ÚPLNÉHO ZAPLAtenia A Prevzatia MAJETKoM PReDÁVAJúceHO, AVŠAK NEBEZPEČenstvo ŠKODY NA VeCI PrECHÁdza PrEVZaTÍM tovaru KUPUJúciM.

 

VIII. DODACie PODMieNKY

OSOBNý ODBeR:

Tovar môže prevziať iba kupujúci. Táto osoba sa musí dostatočne identifikovať a preukázaťplatným občianskym preukazom alebo platným cestovným pasom. 

ZASieLaNie PrEPRAVNou SLUŽBOU - ČR:

Tovar je možno kupujúcemu zaslať prepravnou službou, napr. DPD, alebo Českou poštou s.p.. . Prepravca bežne dodáva zásielky kamkoľvek do ČR do 24  hodín. Cena prepravy sa riadi podľa cenníku aktuálneho v deň objednávky. Pokiaľ nebude tovar doručený kupujúcemu z dôvodov ležiacich na strane predávajúceho do dvoch pracovných dní (pri splnení podmienok a po vykonaní všetkých nutných krokov zo strany spotrebiteľa, najmä zaplatenie vopred, ak je táto forma zvolená), má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť (tým nie sú dotknuté jeho iné práva, ako napr. právo na náhradu škody).

 

 IX. ZÁRUČNé PODMieNKY

Záručná doba na všetok tovar činí 24 mesiacov. Ako záručný doklad slúži doklad o kúpe.

 

 X. POSTUP PrI UPLATŇOVaNÍ REKLAMáCiE

Kupujúci spotrebiteľ doručí na vlastné náklady a riziko reklamovaný tovar na adresu Spyshops.cz, Svatoslavova 17, 140 00 Praha 4. Predávajúci doporučuje tovar k reklamácii dodať vrátane všetkého príslušenstva a pokiaľ možno v pôvodnom alebo náhradnom obale. S tovarom doporučuje predávajúci predložiť nadobúdací doklad, ktorý slúži zároveň ako záručný list. Pracovník reklamačného oddelenia posúdi reklamovanú vadu a rozhodne o dôvodnosti reklamácie, pokiaľ je to možné, ihneď. O uplatnení reklamácie spíše pracovník s kupujúcim spotrebiteľom reklamačný protokol, v kterom uvedie popis reklamovanej vady, spôsob a termín vybavenia reklamácie. V prípade, že posúdi reklamáciu ako nedôvodnú, uvedie túto skutočnosť v reklamačnom protokole (zamietnutá reklamácie). V prípade, že pei posúdení reklamovanej vady bude zistené., že reklamácia nie je dôvodná, oznámi túto skutočnosť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, vždy však najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci spotrebiteľ nárok podľa § 598 o.z. Tridsaťdenná lehota na vybavenie reklamácie začína bežať dňom nasledujúcim po uplatnení reklamácie kupujúcim. Lehota určená podľa dní počína dňom, ktorý nasleduje po udalosti, ktorá je rozhodujúca pre jej počiatek. Ak pripadne posledný deň lehoty na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najblížšie nasledujúci pracovný deň.

 

 XI. ROZPOR S KúPNou zmlUVOU

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je  v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor
s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného
odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluvy, a to podľa požiadavky kupujúceho
,buď výmenou veci, alebo její opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať
primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred
prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám
spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví behom šiestich mesiacov odo dňa prevzatia
veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci
alebo pokiaľ sa neprekáže opak.

 

XII. neprevzatá dobierka

Každá objednávka je podľa Občianskeho zákonníku (ustanovenie § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb., v platnom znení) záväzná, v zmysle týchto obchodných podmienok. Pokiaľ nebude objednávka zaslaná na dobierku kupujúcim vyzdvihnutá,má predávajúci nárok na úhradu vzniknutých nákladov na odoslanie tovaru a manipulačný poplatok (tzv. storno poplatok) vo výške 500,- Kč. Odoslaním objednávky SÚHLASÍTE s našimi obchodnými podmienkami a storno poplatkom v tejto výške. Upozorňujeme, že všetky nesplatené pohľadávky budú postúpené spolu s údajmi nevyhnutnými k vymáhaniu vrátane všetkých nákladov s tým spojených. Objednávku je kupujúci oprávnený zrušiť bez povinnosti k úhrade storno poplatku iba do okamihu expedície objednaného tovaru, a v prípade objednania tovaru na zákazku do doby jeho objednania u dodávateľa.

 

 XIII. ZÁVeREČNé USTANOVENia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 11.5.2013 a ruší predchádzajúce znenie VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

 


Prihlásenie

E-mailový spravodaj

Zľavy, akcie, novinky? Buďte prvý kto o nich vie. Zadajte svoj e-mail a nenechajte si ich ujsť.


Špeciálne prianie


captcha image

Najpredávanejšie tovary

 • Pero s kamerou ECONOMY, 720x480px  

  Pero s kamerou ECONOMY, 720x480px

  Ekonomický variant pera s kamerou. Pero nahráva v rozlíšení 720x480px.

 • Black box s otočnou 180° WiFi kamerou  

  Black box s otočnou 180° WiFi kamerou

  Nenápadný black box so skrytou kamerou vo Full HD 1080p kvalite. Kamera s rozlíšením 1,0 Mpx sa otáča v horizontálnom uhle až 180°. Disponuje detekciou pohybu, záznamy ovládáte i prehrávate zo svojho počítača alebo smartphonu.

 • Skrytá kamera vo flash disku 720x480px  

  Skrytá kamera vo flash disku 720x480px

  Skrytá kamera vo flash disku slúži na nahrávanie videa so zvukom, zhotovovanie fotografií a nahrávanie samotných audio záznamov.

 • Vonkajšia otočná HD WiFi IP kamera EasyN A1BF  

  Vonkajšia otočná HD WiFi IP kamera EasyN A1BF

  Vonkajšia otočná WiFi IP kamera s HD rozlíšením pre vzdialený dohľad. Kamera je vybavená IR diódami pre sledovanie v úplnej tme do vzdialenosti 20 metrov. Kamera je vybavená objektívom s 5x optickým zoomom a slotom na micro SD kartu o kapacite až 128GB.

 • GSM odposluch N9  

  GSM odposluch N9

  GSM odposluch N9 vyniká obzvlášť vďaka svojmu veľmi výhodnému pomeru výkonu a ceny. Odposluch N9 disponuje veľmi malými rozmermi (je menší ako krabička od zápaliek) a dvomi kvalitnými mikrofónmi.